0914.691.670

Quyết định UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy nước Phú Bình

Ngày 25 tháng 12 năm 2023, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 3300/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy nước Phú Bình (sau đây gọi àl Dự án) của Công yt TNHH cấp nước Phú Bình thực hiện tại thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

QĐ 3300_25.12.2023_phê duyệt ĐTM NMN Phú Bình

https://drive.google.com/file/d/1YwOxAcJDrGZS-sCuAxW1VQjZdMmNRnlt/view?usp=share_link